בררתי היטב במה כרוכים בספורט הריצה \ הליכה והרכיבה על האופניים והרכיבה במסלולים לרבות הסיכונים והנזקים שעלולים להיגרם לי כתוצאה מכך וכן קיבלתי הסברים ממארגני התחרות, וברור לי היטב שפעילות הריצה \ הליכה והרכיבה על אופניים היא בעלת סיכון ועלול להיגרם למשתתפים בה וגם לי נזק, לרבות נזקי גוף, פציעה ואף מוות. אני דואג/ת לבטח עצמי באופן עצמאי בכיסויים המתאימים התקפים לכל שנת ומתחייב להודיע אם חל שינוי ו/או ביטול בביטוחים. . בהיותי מודע/ת לכל הסיכונים הכרוכים בריצה \ הליכה וברכיבה על אופניים, אני נוטל/ת על עצמי סיכונים אלה מרצון ובוחר/ת להשתתף באירוע, למרות הסיכונים.

אני מקבל/ת על עצמי אחריות מלאה לכל נזק שיגרם לי במהלך האירוע בכל מקום, לרבות נזק גופני, פציעה, מוות ו/או נזק לרכוש להלן: “הנזק”.

הנני מוותר/ת, ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא כלפי מארגני האירוע ו/או מנהלים מטעמם ו/או עובדיהם ו/או שולחיהם ו/או עובדים באירוע ו/או מנהלים באירוע ו/או שלוחי האירוע כל הנ”ל בסעיף זה יקראו להלן: “מארגני האירוע”.

הנני מתחייב/ת להחזיר למארגני התחרות ו/או לשפות אותם בגין כל סכום אותם ישלמו ו/או בגין כל חיוב בו יחויבו בקשר לכל נזק, כהגדרתו לעיל, שייגרם לי. את התחייבותי זו אקיים תוך 7 ימים מיום התשלום ע”י מארגני האירוע ו/או מי מהם או מיום חיובם, המועד המוקדם מבין השניים.

הנני מצהיר/ה כי אני בריא/ה במצב גופני טוב וכשיר/ה לרוץ\לצעוד ולרכב על אופניים ומתחייב/ת להודיע למארגני האירוע על כל שינוי במצבי הבריאותי או בכושרי. כ”כ הנני מצהיר/ה כי לא אשתתף באירוע כאשר לא אהיה כשיר/ה לחלוטין לרכב על אופניים, לרבות אם אהיה תחת השפעת אלכוהול, סמים או השפעה מפריעה אחרת.

מוסכם עלי שהמארגנים או מי מטעמם רשאים להשתמש בתמונות שלי לפני , במהלך ואחרי האירוע לצורכי פרסום ויחסי ציבור ללא תמורה ומאשר בזאת חשיפה בפני הציבור של התמונות.

  • משתתפי האירוע יקפידו על הוראות המארגן והמשטרה .
  • חובת חבישת קסדה חלה על כל משתתפי המסע במשך כל זמן הרכיבה .
  • אין להשליך בקבוקי מים או כל פסולת אחרת לשולי הדרך.
  • אסורה הרכיבה במקומות בהם מצוין האיסור .
  • בעצם יציאתי לרכיבה \ ריצה \ הליכה, הריני מצהיר כי קראתי, הבנתי ואני מקבל עלי במלואו את כל האמור במסמך זה.
  • נרשם מתחת לגיל 11 עליו להחתים גם את הוריו או את האפוטרופוס שלו על הטופס שם, ת.ז., חתימה. ולהוסיף בכתב ידם כי הם מאשרים לבנם\בתם להשתתף באירוע.

אני הח”מ מאשר\ת בזאת שקראתי ואישרתי את התקנון