אתר אינטרנט זה הינו האתר הרשמי של עמותת בית איזי שפירא – עמותת אבי ע”ר מס’ 580071850 וניתן באמצעותו לתרום לעמותה.

כל שימוש באתר, לרבות מתן תרומות, מהווה הסכמה לנהוג בכפוף לתקנון  זה. אנא קראו את התקנון בעיון.

כל האמור באתר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

בית איזי שפירא יהיה רשאי בכל עת לשנות תקנון זה ללא מתן הודעה מוקדמת על כך. השינוי ייכנס לתוקף עם פרסומו באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.

1. עמותת בית איזי שפירא – עמותת אבי מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת מטרות העמותה וצרכיה בדרך קלה, נוחה ומהירה.

2. חברת הסליקה של האתר עומדת בתקן  PCI.

3. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה. ניתן לבטלה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א -1981 והתקנות שהותקנו על פיו תוך 14 ימים מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון ו/או בוצעה באינטרנט בטל’ 09-7701238. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידת וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.

4.מילוי פרטים כוזבים בעת ביצוע העסקה מהווה עבירה פלילית על כל המשתמע מכך.

5. בית איזי שפירא איננו אחראי ולא יהיה אחראי לכל שימוש לרעה, שימוש בלתי מורשה, לא כדין הנעשה בפרטי כרטיס האשראי הנמסר לשם ביצוע התשלום/פעולה.

6. פרטיות: העמותה שומרת על פרטיות התורמים ואינה שומרת את פרטי האשראי של המשתמשים. מפעיל האתר יהא רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד ולצורך התקשרות ישירה עם המשתמש. מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט. מפעיל האתר אינו חולק מידע אישי ומזהה על המשתמש עם גוף שלישי. על אף האמור, אין באמור כדי למנוע ממפעיל האתר לחלוק מידע כאמור ככל שיידרש לכך במסגרת כל הליך חוקי וכל דרישה ו/או זימון אשר יופנו אליו ממשטרת ישראל ו/או בית משפט, בכפוף לכל דין.  

7. הגבלת אחריות: העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות אשר תיעשה על ידי משתמשים באתר או בגין כל גורם אחר לרבות חוסר זמינות האתר/שירות ולא ישא בכל נזק ו/או הפסד שייגרמו עקב ו/או הנובע מהשימוש באתר. המידע והתכנים המפורסמים באתר זה נועדו להביא לידיעת הגולש והמשתמש באתר אינפורמציה על פעולותיה של עמותת בית איזי שפירא – עמותת אבי וכן על מהות והיקף השירותים שהיא מעמידה לרשות הציבור הרחב.

בית איזי שפירא – עמותת אבי והבאים מטעמה לא יישאו בכל אחריות לנזק ישיר ו/או, עקיף ו/או נסיבתי, מכל סוג שהוא, כתוצאה או בעקבות הגלישה והשימוש  באתר זה. הקישורים מאתר זה לאתרים אחרים, נועדו אך להקל על הגולש ואין בית איזי שפירא – עמותת אבי או מי מטעמה לא נושאים או לא יישאו באחריות כלשהי לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי הנובע או הנגרם לגולש כתוצאה מפניית הגולש לאתרים אחרים כאמור לעיל או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע או המוצע בהם. 

8. בית איזי שפירא עושה כל מאמץ לוודא שהמידע באתר הוא מדויק ועדכני, אך ייתכנו השמטות, טעויות ומידע שאינו מעודכן, אשר לגביהם אין בית איזי שפירא נוטל אחריות.

9. בית איזי שפירא אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעותו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי בית איזי שפירא, נזקים, קלקולים, תקלות, כשליםבחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת בית איזי שפירא או מי מספקיו.

10. לעמותה אישור משלטונות המס כמתחייב בחוק ואישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות.

11. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

12. העמותה תהא רשאית למנוע ממבצע הפעולה מלבצע תרומה באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מן המקרים הבאים:

מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות דין.

מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון.

מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.

מבצע הפעולה ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעמותה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל העובר על כך צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.

הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים.

אם אינכם מסכימים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, הנכם מתבקשים שלא להשתמש באתר אינטרנט זה.

ט.ל.ח.