“Not everything that can be counted, counts;

And not everything that counts can be counted”

לא כל דבר עליו ניתן לאסוף נתונים הוא תמיד משמעותי

ולא על כל דבר משמעותי ניתן לאסוף נתונים.

ייעוד היחידה:

יצירת ידע המיטיב את איכות השירותים ואיכות החיים של אנשים עם מוגבלות ומשפחותיהם שיתף אנשים עם מוגבלות בתהליכי מחקר והערכה, תוך מתן ביטוי לידע הייחודי שלהם וחיזוק לתהליכי ההעצמה האישית, המנהיגותית והקהילתית שלהם באמצעות מחקר פעולה משתף.

כיצד זה נעשה:

– יצירת תשתית מזמנת, זמינה ומאפשרת-ייעוץ, הכוונה וסיוע לביצוע הערכה ומחקר.

– עידוד עובדי בית איזי שפירא לבצע הערכות ומחקרים על יוזמות חדשניות של תכניות, גישות טיפול ומודלים.

– שיתופי פעולה עם מוסדות להשכלה גבוהה, מוסדות מחקר, ארגונים בישראל ומחוצה לה.

mahkar1

גישות מרכזיות:

קריטריון מרכזי לביצוע מחקרים והערכות על ידי היחידה הוא הדגש על יישומיות הממצאים ועל הפיכתם למשמעותיים בשיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות ובשילוב מיטבי שלהם בקהילה.

התפישה המקצועית מבוססת על: Evidence-informed practice) EIP). בבסיס תפיסה זו נמצאת ההנחה שעבודת אנשי השדה מושפעת משלושה מקורות מרכזיים – מחקרים אמפיריים, תיאורי מקרה ותובנות קליניות. אנשי המקצוע משתמשים במקורות אלה ביצירתיות על מנת להעשיר את עבודתם המקצועית ולשתף זה את זה על מנת לשפר את עבודת ההתערבות בשטח.  יחידת המחקר בבית איזי שפירא מהווה מרכז המאפשר מפגש בין שלושת המקורות הללו: היחידה יוזמת ונענית לצורך לערוך מחקרים והערכות לאסוף ולעבד נתונים כדי ליצור ידע  תוך שימוש במגוון של גישות מחקר המאפשרות לאנשי המקצוע בשטח להביא את התובנות והניסיון המקצועי שלהם.

בנוסף יחידת המחקר מצרפת לשלושת מקורות אלה מקור נוסף ומשמעותי ביותר שהוא קולם של מושאי המחקר עצמם. במסגרת זו היחידה מובילה את הגישה של מחקר פעולה משתף בו מושאי המחקר מהווים חלק בלתי נפרד מקביעת שאלות המחקר, כלי המחקר ופירוש התוצאות ויכולים להביא באופן אקטיבי לשינוי חברתי שישפר את איכות חייהם.