מאגר הידע

תקנות וצווים בנושא נגישות השירות והסביבה

עריכה: טובה אליאסף - מידענית, מנהלת ספרייה ומרכז הידע, בית איזי שפירא

2019

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 נוספו במהלך השנים חקיקות משנה (תקנות) וצווים בנושא נגישות השירות והסביבה, שתוקנו על ידי משרדי הממשלה השונים בהתאם לתחומי אחריותם.

תקנות וצווים בנושא נגישות השירות והסביבה
כל שורה ראשונה היא קישור לתקנה באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 

 1. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (פטור בשל נטל כבד מדי מביצוע התאמות במקום ציבורי שהוא בניין קיים ובשירות ציבורי), תשע"ט-2019
  תקנות אשר קובעות קריטריונים להוצאת פטור מהתאמות נגישות, בשל נטל כבד מדי.

 2. צו שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הארכת מועד תחולת חובת הנגישות למוסדות בריאות קיימים), תשע"ט-2019
  על פי הצו מוארך המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה לגבי הגופים המפורטים בו.

 3. צו שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הארכת מועד התחולה של חובת הנגישות למוסדות על-תיכוניים), התשע"ט-2019
  על פי הצו ניתן להאריך את מועדי ההנגשה של מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים, עד ליום 1.11.2021 .

 4. תקנות התכנון והבנייה (ביצוע התאמות נגישות למוסד חינוך חדש), התשע"ט-2018
  תקנות נגישות מפורטות למוסד חינוך חדש.

 5. תקנות התכנון והבנייה, (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) חלק ח': התקנת סידורים מיוחדים לנכים בבניין ציבורי, תש"ל-1970
  התקנות מפרטות בניינים ציבוריים בהם יש להתקין יחידת אכסון (מגורים זמניים) המותאמת לאכסון נכים, להקצות מקומות חניה המתאימים לכלי רכב של נכים ולבנות דרכי גישה לחניה.

 6. תקנות ההתגוננות האזרחית (התאמות נגישות במקלטים), התשע"ו-2016
  התקנות קובעות, כי מקלטים חדשים יאושרו רק אם יכללו התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות. התקנות כוללות הוראות נגישות לאנשים עם מוגבלות בעניין נתיב הגישה למקלט, סימון ושילוט נגיש, בית כיסא כימי נגיש ותא מקלחת בו. כמו כן, מקלט חדש אשר נבנה בבניין המיועד בעיקרו לשרת אנשים עם מוגבלות או מיועד למגוריהם, מחויב לכלול גם מערכת אוורור וסינון ומורשה נגישות רשאי להורות על התאמות נגישות נוספות במקלט כזה.

 7. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), תשע"ח-2018
  התקנות עוסקות בהתאמות הנגישות להן זכאים תלמידים עם מוגבלות הלומדים או נרשמים למערכת החינוך והורי תלמידים שהם אנשים עם מוגבלות. ההתאמות ניתנות לבקשת ההורה או התלמיד.​

 8. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות חושית באוטובוסים בין עירוניים), התשע"ח-2017
  תקנות אלו מאפשרות לאנשים עם מוגבלות חושית, כגון אנשים עם מוגבלות בראייה (עיוורים, לקויי ראיה) ומוגבלות בשמיעה (חירשים, לקויי שמיעה), להתנייד בצורה עצמאית וזאת בין היתר, על ידי שימוש בכריזה בתוך האוטובוס, וחיצונית לו בתחנה לממתינים, שילוט פנימי וחיצוני, הקצאת מקומות ישיבה לאנשים עם מוגבלות כולל מקום לחיית שירות, מסעדי יד ועוד.

 9. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג-2003
  תקנות המסדירות את הנגשתם של כלי התחבורה השונים: אוטובוסים, רכבות, כלי טייס וכלי שייט והגישה אליהם.

 10. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הנחה מאגרת רישיון להפעלת מונית נגישה), תשע"ד-2014
  בתקנות הגדרות ותנאים לקבלת הנחה מאגרת רישיון להפעלת מונית נגישה.

 11. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים), תשע"ז-2016
  הסבר על התקנות המחייבות להנגיש מוסדות להשכלה גבוהה ומוסדות להכשרת מורים לאנשים עם מוגבלות. התקנות יחייבו נגישות מלאה הן במבנה ובמרחב הפיסי והן בשירותי ההשכלה שמוסדות אלה מעניקים. בהליך הקבלה למוסדות אלו ובעת הלימודים.

 12. תקנות נגישות מוניות
  התקנות מפרטות את הדרישות ממונית נגישה: גיל הרכב, ממדי המונית וגודל הפתחים, וכן הנחיות מפורטות לגבי מתקנים המסייעים לגישת אנשים עם מוגבלויות שונות, נוחותם ובטיחותם.

 13. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם), תשע"ו-2016
  תקנות אלו עוסקות בנגישות פיסית למקומות אשר ניתנים בהם שירותי בריאות. התקנות מחייבות הנגשה פיסית של המבנים וסביבת המבנים, בכל בתי החולים, מרפאות קופות החולים ומבני משרד הבריאות.

 14. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי הכשרה מקצועית), תשע"ה-2014
  התקנות בעניין נגישות קורסי הכשרה מקצועית מחייבות לבצע התאמות נגישות במוסדות שבהן מתבצעות הכשרות מקצועיות מטעם משרד הכלכלה. על פי התקנה יחויבו התאמות במבנים קיימים, תוך הנגשת כיתות, מעבדות, סדנאות ועוד וכן יחויבו התאמות בדרכי היבחנות והוראה, התאמות במתן מידע, התאמות טכנולוגיות וכן בשירותי תמיכה ללומדים שיינתנו בידי מרכזי תמיכה ייעודים ועוד.

 15. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין), תשע"ד-2013
  תקנות מקום שאינו בניין מחייבות את האחראים על המקומות הציבוריים לבצע נגישות במרחב הציבורי לאנשים עם מוגבלות: גנים ציבוריים, חופי רחצה, בריכות שחיה, בתי קברות, גני אירועים בשטח פתוח, מתחמי הרפתקאות ואטרקציות וגני אירועים.

 16. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013
  על פי התקנות, כל גוף המספק שירות לציבור חייב להתאים את נהלי עבודתו כך שיובטח בהם השירות לאנשים עם מוגבלות כחלק מקהל לקוחותיו, על מנת שיוכלו לקבל את השירות באופן עצמאי, בטיחותי ומכובד. על ספק השירות לרכוש אמצעי עזר כגון מערכות עזר לשמיעה, ולספק שירותי עזר הנדרשים לסוגי המוגבלות השונים. בנוסף, האדם המקבל את השירות יוכל לבקש לקבל את השירות באמצעי נגיש.

 17. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות רכב להשכרה ואוטובוסים), התשע"ג-2012
  התקנות עוסקות בשני נושאים: (1) חובה על מי שעיסוקו השכרת רכב השכרה, ושבבעלותו או בהחזקתו 100 כלי רכב לפחות, להחזיק מספר רכבי השכרה נגישים, לנהיגה עצמית ולהסעת אדם עם מוגבלות. (2) חובה על משרד להסעות (כולל חברות הסעה שאינן תחבורה ציבורית), להעמיד להשכרה אוטובוסים מיוחדים נגישים להסעת אנשים עם מוגבלות, בודדים ובקבוצות.

 18. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע"ב-2011
  התקנות מחייבות הנגשת כל הבניינים הציבוריים הקיימים על ידי ביצוע התאמות שיאפשרו לאנשים עם מוגבלות נגישות אל כל השירותים הניתנים בכל בניין ציבורי.

 19. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות במוסד חינוך קיים), התשע"א-2011
  התקנות עוסקות בחובה לבצע הנגשה בסיסית לכל מבני החינוך הקיימים בארץ. יהיה על כל מבנה חינוך קיים לבנות פיר מעלית ולהתקין שני תאי שירותים נגישים בבניין מרכזי.

 20. תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, תוספת שנייה, חלק ח1, פרק ב': נגישות בנייני מגורים
  התקנות מחייבות קבלנים להנגיש בנייני מגורים חדשים ולעמוד בדרישות הנגישות, כך שכל אדם עם מוגבלות יוכל להגיע לדירות ולשטחים המשותפים בבניין, ולהשתמש בהם באופן חופשי ושוויוני.

 21. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (אגרות מורשי נגישות), התשס"ז-2007
  התקנות עוסקות באגרות הנדרשות כדי להירשם בפנקס המורשים, ובעד בחינות הכשרה.

 22. תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, תוספת שנייה, חלק ח1, פרק א': בניין ציבורי חדש
  לא יינתן היתר להקמת בניין ציבור חדש, אלא אם ייכללו בבניין סידורי נגישות עבור אנשים עם מוגבלות, כמתחייב מהוראות הדין.

 23. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמתקני בזק), תשס"ט-2009
  התקנות עוסקות בנגישות לאנשים עם מוגבלות, של שירות בזק הניתן בידי מי שקיבל רישיון כללי למתן שירותי טלפוניה פנים ארציים נייחים או ניידים ושל מתקני הבזק שלו.

 24. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לאתר), תשס"ח-2008
  תקנות נגישות לאתרי טבע: הסדרת נגישות עבור אנשים עם מוגבלות לאתרי עתיקות, גנים לאומיים, שמורות טבע, ושטחים שבניהול קרן קיימת לישראל, או אשר מנוהלים מטעמה.

  תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים לנגישות השירות), התשס"ז-2007
  התקנות עוסקות בתנאים לרישום כמורשה נגישות שירות, איזה מקצוע אקדמי מתאים, תכנית הלימודים, איזה מוסד יכול ללמד, בחינות והשתלמות.

 25. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה), התשס"ז-2007
  התקנות עוסקות בתנאים לרישום כמורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה, תכנית הלימודים, איזה מוסד יכול ללמד, בחינות והשתלמות.
  תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות), תשס"ו-2006
  המדינה משתתפת במימון התאמות לעובדים עם מוגבלות במקום עבודתם. התקנות מפרטות את התנאים לפיהם יבוצעו ההתאמות, את הסכומים שיקבל המעסיק ודרך חישובם.

 26. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הודעת מבטח בדבר מתן יחס שונה לאדם או בדבר סירוב לבטחו), תשע"ו-2016
  חוק השוויון אוסר להפלות אנשים עם מוגבלות בחוזי ביטוח. התקנות קובעות את נוסח ההודעה שבה תמסור חברת ביטוח לאדם עם מוגבלות את המידע שהיא חייבת למסור על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, וכן את אפשרויות הפעולה הנתונות לאדם עם מוגבלות הסבור כי הופלה על ידי חברת ביטוח מחמת מוגבלותו.

 27. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מתן יחס שונה בחוזה ביטוח) (הקמת ועדת תלונות), תשע"ב-2012
  התקנות עוסקות בהקמת ועדת תלונות בעניין הפליית אנשים עם מוגבלות בחוזה ביטוח.


  קישור לפירוט מלא של תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013

 

מאמריםעלונים בתחום אפוטרופסות וחלופות – קבלת החלטות נתמכת וייפוי כוח מתמשך – לגורמי מקצוע
מאמריםחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998
מאמריםזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות
רשימת חוקים
 • מוגבלויות:

  כלל המוגבלויות

 • נושאים:

  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה
  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע