מאגר הידע

חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ״ב–2022

עריכה: טובה אליאסף - מידענית, מנהלת ספרייה ומרכז הידע, בית איזי שפירא

2022

זכויות הרווחה של אנשים עם מוגבלות מוגדרות בחוק זה בהתאם לאמנת האו”ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות (CRPD), עליה חתומה מדינת ישראל משנת 2012.

על פי החוק יינתנו לאנשים עם מוגבלות שירותי רווחה בהתאם לרצונם ובחירתם, העונים על צרכיהם ומבטיחים את השתלבותם השוויונית בחברה ובקהילה, בתחומי החיים השונים, וכן לצורך הגנתם ושמירה על טובתם וביטחונם.

"החוק מעגן את זכותם של אנשים עם מוגבלות שבטיפול משרד הרווחה לקבל שירותי רווחה מותאמים בתחומים שנקבעו בתוספת לחוק, בין השאר כדי לתמוך בזכות לחיים עצמאיים ואוטונומיים כפי שהוגדר בחוק.
תנאי לזכאות הוא שמי שמבקש הכרה בזכאותו, פנה לגורם מאבחן לצורך אבחון קיומה של מוגבלות מזכה והערכת רמת התמיכה הנדרשת, ושגורם מכיר החליט בדבר הזכאות של מבקש ההכרה ובדבר רמת התמיכה שתינתן לו לאחר קבלת המידע מהגורם המאבחן.
לאחר קביעת הגורם המכיר, האדם עם המוגבלות יכין תכנית מענים אישית או הסדר אחר לבחירת השירותים, ותכנית או הסדר זה ידרשו אישור של משרד הרווחה או הרשות המקומית. השירותים שנקבעו בתכנית או בהסדר הם השירותים המותאמים שאותם יוכל האדם עם המוגבלות לממש, והם יינתנו בתוך זמן סביר, באיכות סבירה ובמרחק סביר ממקום המגורים.
אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית יוכל לבחור לקבל את זכאותו לשירותי רווחה לפי חוק זה, במקום לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית), והזכאות לפי חוק זה לא תגרע מזכאות לפי חוק אחר, ולא תגרע זכות המגיעה לאדם לפי חוק זה רק בשל כך שאותו אדם זכאי גם לשיקום לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה.
החוק מסמיך לקבוע תקנות הנחוצות ליישום ההסדרים שנקבעו בו, וקובע מסגרת מימון מאוצר המדינה שתגדל הדרגתית בסכום של 430 מיליון ₪ מידי שנה, עד להבשלה מלאה של תוספת בסך 2.15 מיליארד שקלים חדשים לבסיס התקציב, וכן קובע מנגנון לעדכון דמוגרפי של התקציב מאותו מועד.
משרד הרווחה יקיים פיקוח על ביצוע החוק ויפרסם את דרכי הגשת תלונות על יישומו, וכן יכין תכנית למעבר של אנשים עם מוגבלות ממסגרות מרובות דיירים אל מגורים בקהילה." (הכנסת, מאגר החקיקה הלאומי).

פרקי החוק:

פרק א' - הגדרות: קובע את הגדרות שמהוות מונחי היסוד של החוק.

פרק ב' - מטרה ועקרונות: מבטא את מטרת החוק והעקרונות העומדים ביסוד מתן שירותי רווחה לזכאים בכפוף למסגרת המימון.

פרק ג' - הזכות לשירותי רווחה: מעגן את זכותם של אנשים עם מוגבלות לשירותי רווחה בתחומים המנויים בתוספת לחוק, וכן את סמכות השר באשר לרמות התמיכה שיינתנו על-ידי הרשות המקומית או משרד הרווחה.

פרק ד' - הליך האבחון: קובע כללים  לדרכי האבחון והערכת רמת התמיכה, את תפקיד הגורם המאבחן והליך מסירת התוצאות.

פרק ה' - הליך ההכרה: מגדיר את תפקיד הגורם המכיר, התנאים להכרה, את הליך ההכרה באדם כאדם עם מוגבלות ומסירת החלטת הגורם המחליט למבקש ההכרה במוגבלות.  

פרק ו' - שירותי רווחה מותאמים: קובע כי לאדם שהוכר כזכאי יינתנו שירותי רווחה המותאמים על-פי תכנית מענים אישית.

פרק ז' - ערר: מעגן את הזכאות להליכי ערר והדרך בה יתבצעו.

פרק ח' - פיקוח: מסדיר את הסמכת המפקחים על שירותי רווחה הניתנים על-פי החוק ואת סמכויותיהם.

פרק ט' - מימון שירותי רווחה: מגדיר ומסדיר את מקורות המימון והסכומים שנקבעו לצורך יישום החוק.

פרק י' - הוראות שונות: הוראות בנושאים שונים כגון סודיות, מידע על זכויות ושמירתן, תקנות ועוד.

פרק יא' - תיקונים עקיפים: מציג תיקונים עקיפים בחוקים שונים אחרים על מנת להתאימם לחוק זה.

פרק י"ב - תחילה, תחולה, תקנות ראשונות והוראות מעבר:  קובע הוראות שונות בעניין התקנת תקנות לצורך ביצוע החוק, מועד כניסתו לתוקף, תחולה הדרגתית שלו, הוראות מעבר וחובת הדיווח לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת על שלבי יישומו מידי שנה.

.

תוספת (סעיף 5) - התחומים של שירותי הרווחה: מפרטת את סוגי שירותי הרווחה שיינתנו לאנשים עם מוגבלות בתחומי חיים מרכזיים.

 

החוק פורסם בספר החוקים ביום 03/07/2022.
תחילתו של חוק זה אמורה הייתה להיות 18 חודשים מיום פרסומו.
על רקע מלחמת "חרבות ברזל" נדחתה כניסתו לתוקף עד ליולי 2025.

קישור לחוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ"ב-2022

קישור לחוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ״ב–2022 באתר משרד המשפטים, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מאמריםחוק המועצה לגיל הרך, התשע״ז–2017
מאמריםחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998
מאמריםזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות
רשימת חוקים
 • מוגבלויות:

  כלל המוגבלויות

 • נושאים:

  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע