מאגר הידע

חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000

עריכה: טובה אליאסף - מידענית, מנהלת ספרייה ומרכז הידע, בית איזי שפירא

2019

מטרתו של חוק זה לשקוד על שיקומם ושילובם בקהילה של נכי הנפש כדי לאפשר להם להשיג דרגה מרבית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים, תוך שמירה על כבודם ברוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
על פי החוק נכה נפש הוא תושב ישראל הסובל מהפרעה נפשית.
נכה נפש, שמלאו לו 18 שנה, והסובל מנכות רפואית בשל הפרעה נפשית, או מי מטעמו, רשאי לפנות לוועדת שיקום אזורית לקביעת זכאותו של הנכה לתכנית שיקום. הפניה תלווה בחוות דעת מקצועית של פסיכיאטר הקובעת כי מבקש השיקום זקוק, עקב נכות זו, לשירותי שיקום.

החוק מחייב את שר הבריאות להקים ועדות שיקום אזוריות שתפקידן לקבוע את זכאותו של נכה הנפש לתכנית שיקום, להכין לו תכנית שיקום  שתורכב משירותים הכלולים בסל השיקום ותוודא את התאמתה לו לאורך זמן. הועדה רשאית, בכל עת, על פי בקשת נכה הנפש או מי מטעמו, או על פי המלצת עובד מקצועי, לשנות את תכנית השיקום שנקבעה.
כל אדם הנוגע לעניין, וכן השר או מי מטעמו רשאי להגיש ערר על החלטת ועדת שיקום אזורית לאחת מועדות ערר מחוזיות שיקים השר.

על פי חוק זה סל השיקום מסייע בתחומים הבאים: תעסוקה, דיור, השלמת השכלה, החברה והפנאי, המשפחות וטיפולי שיניים.

 1. שר הבריאות ימנה מועצה ארצית לשיקום נכי נפש בקהילה שתפקידיה הם:
  ייעוץ לשר בעניין מדיניות שיקום ארצית רב־שנתית, תכנון שירותי השיקום בקהילה ושיפור איכותם, זמינותם ונגישותם ודרכים לקידום השוויוניות בהם, פיתוח תכניות חינוך והסברה בקהילה, שינויים בסל שירותי השיקום וקביעת אמות מידה לנותני שירותים אלה.
 2. קבלת דיווח ונתונים בדבר ביצוע החוק.
 3. ייזום מחקרים בנושאי שיקום.

אדם שהגיעה אליו ידיעה לגבי נכה נפש תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו מחויב בסודיות, ולא ימסור ידיעה זו אלא לצורך מילוי הוראות חוק זה.

השר יפעל למתן שירותי מידע זמינים בכל הנוגע לזכויותיהם של נכי הנפש לפי חוק זה, לרבות שירותי השיקום העומדים לרשותם והנותנים אותם.

קישור לחוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000 מאתר משרד הבריאות

קישור למדריך מיצוי זכויות למתמודדי נפש ובני משפחותיהם מאתר כל זכות

קישור למידע על סל שיקום למתמודדי נפש מאתר כל זכות

מאמריםחוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ״ב–2022
מאמריםחוק המועצה לגיל הרך, התשע״ז–2017
מאמריםחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998
 • מוגבלויות:

  לקות נפשית

 • נושאים:

  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה
  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע