מאגר הידע

חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה- 2005

עריכה: טובה אליאסף - מידענית, מנהלת ספרייה ומרכז הידע, בית איזי שפירא

2019

חוק שידורי טלוויזיה קובע הוראות לעניין ליווי משדרי טלוויזיה מסוגים שונים בכתוביות ובתרגום לשפת סימנים. החוק שנחקק בשנת 2005 מחייב את הגופים המשדרים להוסיף כתוביות בעברית, בערבית או ברוסית, המביאות בכתב את הנאמר בתכנית או בהודעת חירום, בשפת התכנית או הודעת החירום, לטובת אוכלוסיית לקויי השמיעה והחרשים בישראל.

עיקרי החוק (תקפים לשידורים בעברית ובערבית):

 1. כתוביות בתכניות מוקלטות, בתשדירי פרסומת ובתשדירים לשירות הציבור:

מְשַׁדֵּר טלוויזיה ילווה בכתוביות 100% מסך זמן שידורן של כלל התכניות המוקלטות המשודרות,   תשדירי פרסומת ותשדירים לשירות הציבור, בכל ערוץ טלוויזיה שבו הוא משדר.

על אף הוראה זו, בכל הנוגע לתכנית מדובבת המיועדת לילדים, תחול חובה על מְשַׁדֵּר טלוויזיה, בשיעור של 50% בלבד. (”תכנית מדובבת“ – תכנית שהדיבוב בה הוא בעברית או בערבית).

 1. כתוביות בתכניות המשודרות בשידור חי:
  מְשַׁדֵּר טלוויזיה בשידור חי ילווה בכתוביות 100% מסך זמן שידורן בכל ערוץ טלוויזיה שבו הוא משדר.
 2. כתוביות במהדורות חדשות:

מְשַׁדֵּר טלוויזיה ילווה בכתוביות את כל מהדורות החדשות, בכל ערוץ טלוויזיה שבו הוא משדר מהדורת חדשות.

 1. 4. הנגשת שידורי טלוויזיה לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב–1982 [תיקון: תשע״ב]

על אף האמור לעיל מְשַׁדֵּר טלוויזיה, לפי חוק התקשורת או לפי חוק הפצת שידורים, ילווה בכתוביות תכניות טלוויזיה בהתאם להוראות אלה:

(א) בחמישה ערוצי טלוויזיה שעליהם תורה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, יחולו על מְשַׁדֵּר טלוויזיה החובות האמורות בסעיפים 1,2,3. המועצה תורה על הערוצים לאחר בחינת מרכזיותם, וזאת בהתחשב, בין השאר, בבחינת גובה שיעורי הצפייה של הערוצים והיקף שידורי המקור, ולאחר התייעצות עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים בעלי לקות שמיעה, ובלבד שהערוצים לא יהיו ערוצי טלוויזיה שעיקרם שידורי ספורט, שידורים לילדים, או שידורי סרטים זרים.

(ב) בשלושה ערוצי טלוויזיה נוספים, מהם ערוץ אחד בשפה הרוסית, ערוץ חדשות אחד וערוץ מורשת אחד, שעליהם תורה המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, יחולו על מְשַׁדֵּר טלוויזיה החובות האמורות בסעיפים 1,2,3. המועצה תורה על הערוצים לאחר בחינת מרכזיותם, וזאת בהתחשב, בין השאר, בבחינת שיעורי הצפייה של הערוצים, ולאחר התייעצות עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים בעלי לקות שמיעה.

(ג) ביתרת ערוצי הטלוויזיה:

(1) בערוצי טלוויזיה שעיקרם שידורי דרמה ותעודה – יחולו על מְשַׁדֵּר טלוויזיה החובות לפי הוראות הסעיפים הנ"ל בשיעור של 70% בלבד.

(2) בערוצי טלוויזיה שעיקרם שידורים לילדים – יחולו על מְשַׁדֵּר טלוויזיה, החובות לפי הוראות הסעיפים 1,2,3 בשיעור של 50%, ובלבד שבשיעור זה ייכללו גם תכניות מרכזיות שתקבע המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין.  לעניין סעיף זה, ”תכנית“ – לרבות תכנית המיועדת לילדים, שדובבה לעברית או לערבית.

(3) בערוצי טלוויזיה שעיקרם שידורי ספורט – יחולו על מְשַׁדֵּר טלוויזיה, החובות לפי הוראות הסעיפים 1,2,3 במלואן, על תכניות שבהן משודרות תחרויות ארציות ובין-לאומיות המפורטות בתוספת לחוק.

(4) ביתרת ערוצי הטלוויזיה – יחולו על משדר טלוויזיה, החובות לפי הוראות הסעיפים 1,2,3 בשיעור של 30% בלבד.

(ד) על אף הוראות סעיף קטן (ג), המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, לאחר התייעצות עם משדרי טלוויזיה לפי חוק התקשורת או לפי חוק הפצת שידורים, לפי העניין, עם הנציבות וארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים בעלי לקות שמיעה, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאית לקבוע כי הוראות הסעיפים 1,2,3 יחולו במלוא שיעורן על ערוצי טלוויזיה נוספים, בשים לב, בין השאר, להיקף השידורים, היקף הערוצים, מרכזיותם וייעודם.

 1. תרגום לשפת סימנים בשידורי טלוויזיה ובתשדירי פרסומת

(א) מְשַׁדֵּר טלוויזיה ילווה תכנית בתרגום לשפת סימנים, למעט מהדורת חדשות, בשיעור של 5% לפחות, מסך זמן שידורן של כלל התכניות המשודרות בשעות השיא, בכל ערוץ טלוויזיה שבו הוא משדר.

(ב) מדי ערב בשעות השיא, תתורגם לשפת סימנים, מהדורת חדשות אחת לפחות המשודרת בערוץ טלוויזיה המשדר חדשות בעברית. ועדת התיאום תקבע הוראות בדבר ימי השידור בעבור כל ערוץ.

(ג) מְשַׁדֵּר טלוויזיה ילווה בתרגום לשפת סימנים תכנית יומית, אחת או יותר בהיקף של חצי שעה לפחות, לגיל הרך. התכנית וזמן השידור ייקבעו בהתייעצות עם הגוף המפקח ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של ילדים עם לקות שמיעה בגיל הרך.
הוראות סעיף זה לא יחולו, אם מְשַׁדֵּר טלוויזיה הקצה ערוץ טלוויזיה נפרד שישדר תכניות לילדים בגיל הרך, בתרגום לשפת הסימנים.

(ד) על אף הוראות אלה, תכנית ותשדיר פרסומת שלוו בתרגום לשפת סימנים, לא תחול לגביהם החובה ללוותם בכתוביות.

(ה) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד), מְשַׁדֵּר טלוויזיה ילווה 5% מתשדירי הפרסומת המשודרים על ידו בתרגום לשפת סימנים.

 1. הודעות חירום

כל הודעת חירום שמשדר תאגיד השידור הישראלי תהיה מלווה, באופן סביר, בכתוביות ובתרגום לשפת סימנים.

הודיע משדר טלוויזיה שאינו תאגיד השידור הישראלי הודעת חירום, ילווה את ההודעה בכותרת המפנה צופים שהם בעלי לקות שמיעה להודעת החירום המשודרת בתאגיד השידור הישראלי; משדר הטלוויזיה המקיים את כל החיובים החלים על תאגיד השידור הישראלי יהיה פטור מהפניית הצופים לתאגיד השידור הישראלי.
בחוק זה ”הודעת חירום“ היא הודעה מתפרצת המשודרת בערוץ טלוויזיה, על אחד מאלה:
אירוע חירום אזרחי
אירוע קרינה רדיולוגי
אירוע חומרים מסוכנים
תאונה או פעילות חבלנית עוינת
מלחמה
מבצע צבאי
תאונה או אסון המוני במהלך פעולה צבאית
תנאי מזג אוויר קיצוניים, המהווים סכנה
אירוע אחר בעל חשיבות מיוחדת לציבור שקבעה ועדת התיאום, בהתייעצות עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים בעלי לקות שמיעה;

 1. פטורים ודרישות מופחתות

הוכיח מְשַׁדֵּר טלוויזיה כי ביצוע הוראה לפי חוק זה, לגביו, מטיל נטל כבד מדי, רשאי הגוף המפקח להורות בהחלטה מנומקת בכתב כי ההוראה לא תחול באופן מלא או חלקי, בין השאר לגבי ערוץ מסוים או תכנית מסוימת.
החלטת הגוף המפקח תתקבל לאחר התייעצות עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים בעלי לקות שמיעה. מְשַׁדֵּר טלוויזיה, אדם בעל לקות שמיעה, הנציבות או ארגון העוסק בקידום זכויותיהם של אנשים בעלי לקות שמיעה יכולים לעתור נגד החלטת הגוף המפקח.

הוראות חוק זה, ככל שהן מוסיפות חיובים על הקבוע בחוק הקלות לחרש, התשנ״ב–1992, ערב ביטולו, לא יחולו על מְשַׁדֵּר פרטי, אלא בתום שלוש שנים מהמועד שבו החל לשדר לראשונה וכן על מְשַׁדֵּר פרטי, בכל הנוגע לערוץ טלוויזיה חדש, אלא בתום שלוש שנים מהמועד שבו החל לשדר את הערוץ לראשונה.

תכניות המשודרות בין השעות 1:00 עד 6:00 תהיינה פטורות מחובת ליווי בכתוביות, למעט הודעות חרום ולמעט תכניות ספורט שבהן משודרות תחרויות ארציות ובין-לאומיות המפורטות בתוספת לחוק.

 1. מידע, פרסום ודיווח

(א) מְשַׁדֵּר טלוויזיה וכל גוף מפרסם, יעביר לפרסום בלוחות המשדרים המופצים על ידו ובכל מדריך שידורים המתפרסם ברבים, מידע לגבי כל התכניות המלוות בכתוביות ובתרגום לשפת הסימנים.

(ב) הגוף המפקח ימסור, מדי שנה, לנציבות דוח המפרט את הפעולות שנקט לשם ביצוע הוראות חוק זה בידי משדרי הטלוויזיה הכפופים לו.

 1.  כללי גוף מפקח

גוף מפקח רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ובהתייעצות עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים בעלי לקות שמיעה, ועם משדרי טלוויזיה, לפי העניין, לקבוע כללים לפי חוק זה, שיחולו על מְשַׁדֵּר טלוויזיה בתחום סמכותו, בכל הנוגע לליווי בכתוביות, כותרות ותרגום לשפת סימנים.

קישור לחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה – 2005 מאתר משרד המשפטים

מאמריםחוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ״ב–2022
מאמריםעלונים בתחום אפוטרופסות וחלופות – קבלת החלטות נתמכת וייפוי כוח מתמשך – לגורמי מקצוע
מאמריםחוק המועצה לגיל הרך, התשע״ז–2017
 • נושאים:

  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה
  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע