מאגר הידע

חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 11), התשע"ו-2016

עריכה: טובה אליאסף - מידענית, מנהלת ספרייה ומרכז הידע, בית איזי שפירא

2019

על פי תיקון זה לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל״ו–1976 על כל גוף ציבורי לדרוש מכל סַפָּק עמו הוא מתקשר לביצוע עסקה או למתן שירות, להגיש תצהיר אודות קיום חובותיו בנושא העסקת עובדים עם מוגבלות.

הסַפָּק המועמד להתקשרות עם גוף ציבורי יחויב להצהיר, אם הוא מעסיק יותר מ-25 עובדים, על קיום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח–1998, הקובע, בין היתר, חבות לפעול למען ייצוגם של אנשים עם מוגבלות, לרבות ביצוע ההתאמות הנדרשות לשם כך. עוד נקבע, כי סַפָּק המעסיק למעלה מ-100 עובדים יצטרך, בנוסף, לפנות למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, לצורך בחינת יישום חובותיו הקבועות בחוק, וכן להצהיר על מחויבותו לפנות כאמור. אם התחייב לפעול כך בעבר יחויב להצהיר כי אכן פנה כנדרש ופעל ליישום ההנחיות. בנוסף נקבע כי מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים יפרסם באתר האינטרנט שלו, רשימה של ספקים שפנו כאמור לעיל וכי שר העבודה ידווח לוועדת החוקה, חוק ומשפט על הפניות שהתקבלו, כאמור.

 

קישור לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 11), התשע"ו-2016

 

 

מאמריםחוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ״ב–2022
מאמריםחוק המועצה לגיל הרך, התשע״ז–2017
מאמריםחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998
 • מוגבלויות:

  כלל המוגבלויות

 • נושאים:

  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה
  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה
  קהילה וחברה - תעסוקה

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע