מאגר הידע

חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד-1994

עריכה: טובה אליאסף - מידענית, מנהלת ספרייה ומרכז הידע, בית איזי שפירא

2019

החוק קובע את זכאותם של ילדים ופעוטות עם צרכים מיוחדים להסעות מביתם למוסד חינוכי או למעון שיקומי, וכן את זכאותם לליווי בהסעות.
פעוט עם מוגבלות, כהגדרתו בחוק מעונות יום שיקומיים, זכאי להסעה ולליווי בידי אדם מבוגר נוסף על הנהג, ממגוריו או ממקום סמוך לו, למעון יום שיקומי וממנו, לפי צרכיו ובהתחשב בסוג המגבלה שלו.
על פי החוק, באחריות הרשות המקומית שבתחומה גר הילד לדאוג ולממן שירות הסעות גם אם המעון השיקומי אינו ממוקם בתחום השיפוט של אותה רשות.
לוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת הסמכות לאשר את התקנות שמתקין שר החינוך לעניין הסעת ילדים עם מוגבלות וליווים בהסעה וכן את הסמכות לאשר את שיעורי ההשתתפות של הרשות המקומית בהוצאות ההסעה והליווי. (עפ"י חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון מס' 5), התשע"ז-2017).

התקנות שתוקנו במהלך השנים מפרטות את תנאי הבטיחות בהסעה, תחומי אחריות הרשות המקומית ותפקידיה, הצבת ממונה אחראי ברשות המקומית, כישורי המלווה והנהג ותפקידיהם, כללי התנהלות מקרה של היעדרות פעוט מההסעה, ואת חובת הסודיות המוטלת על בעלי התפקידים. 

פורום הארגונים וההורים למען ילדים עם מוגבלויות, בריכוזה של עו"ד ולרי זילכה מבית איזי שפירא,  יזם והוביל את התקנת תקנות הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות.

 

תקנות הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (כללים להסעה וליווי של פעוטות למעון יום שיקומי וממנו), תשע"ד-2014

מידע רחב על הסעות לתלמידים הלומדים בחינוך המיוחד או משולבים בחינוך הרגיל מאתר "כל זכות"

מידע רחב על הסעות ולוויי במסגרות החינוך המיוחד מאתר אביליקו

קישור לחוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ״ד–1994 מספר החוקים הפתוח

מאמריםחוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ״ב–2022
מאמריםחוק המועצה לגיל הרך, התשע״ז–2017
מאמריםחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998
 • נושאים:

  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה
  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע