מאגר הידע

חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), תשכ"ט-1969

עריכה: טובה אליאסף - מידענית, מנהלת ספרייה ומרכז הידע, בית איזי שפירא

2019

החוק, שעד לחקיקת החוק להחלפת המונח מפגר (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017 נקרא "חוק הסעד (טיפול במפגרים) תשכ"ט-1969" מגדיר אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית כך: "מי שמחמת חוסר התפתחות או התפתחות לקויה של כושרו השכלי, נפגמת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא זקוק לטיפול".
הגדרה זו כוללת חמישה מרכיבים עיקריים: מרכיב התפתחותי, מרכיב שכלי, מרכיב הסתגלותי, מרכיב של צורך בתמיכה ובטיפול ומרכיב של הבחנה בין מוגבלות שכלית התפתחותית לבין מחלות נפש שונות.

הגוף המוסמך על ידי חוק הסעד לאבחן ולקבוע מיהו אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית הוא ועדת האבחון. בוועדת האבחון של משרד הרווחה יהיו חמישה אנשי מקצוע: עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית), פסיכולוג ומחנך, שמינה שר הרווחה והשירותים החברתיים, ורופא פסיכיאטר ורופא מומחה למחלות ילדים או רופא אחר, שמינה שר הרווחה והשירותים החברתיים, בהתייעצות עם שר הבריאות.
לפחות פעם בכל שלוש שנים חייב העובד הסוציאלי לשוב ולהביא את עניינו של אדם עם מוגבלות שכלית–התפתחותית לפני ועדת אבחון.

נציג ועדת האבחון מוסר לבני המשפחה את קביעתה של הוועדה. במידה ובני המשפחה אינם שבעי רצון מההחלטות הם רשאים להגיש ערעור.

הגדרת הוועדה את האדם כאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית מאפשרת לו ולבני משפחתו לקבל הכרה ממוסדות המדינה, מענה וטיפול לכל צרכיו ומאפשרת הגנה כוללת עליו ועל זכויותיו החברתיות, וכן קבלת שירותים לשיקום במסגרת הקהילה, תעסוקה, פעילות פנאי, תכניות קידום אישי, אמצעים חוקיים ומשפטיים לטיפול באדם הנאשם בפלילים, ייעוץ מיני חברתי ופתרונות דיור.

קישור לחוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), תשכ"ט- 1969


תקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), תש"ל-1970
נלוות לחוק שירותי הסעד וכוללות את רשימת הנזקקים הזכאים לשירותי רווחה ברשויות המקומיות.
סוגי הנזקקים המפורטים בתקנות:
נזקק מחמת גיל.
נזקק מחמת מצב בריאות.
נזקק מחמת ליקוי נפשי או פיסי.
נזקק מחמת עיוורון.
נזקק מחמת אלמנות.
נזקק מחמת היותו חוסה.
נזקק מחמת מחסור.
נזקק מחמת סיבה אחרת.

קישור לתקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), תש"ל-1970 מאתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מינהל מוגבלויות

 

הטיפול באנשים עם נכויות אחרות לא נכלל בחוק. הוא מופקד בידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והוראותיו מופיעות בתקנון עבודה סוציאלית – תע"ס.

תוקפן החוקי של ההוראות המופיעות בתקנון העבודה הסוציאלית (תע"ס) הוא מכוח התקנות לחוק שירותי הסעד, תקנות ארגון לשכת הסעד (תפקידי המנהל וועדת הסעד), התשכ"ד - 1963, סעיף 4 (א) (1) "מתן טיפול סוציאלי לנזקקים והגשת סעד על פי דין ובהתאם להוראות נוהל והנחיות המנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים", וכן מכוח תקנות שירות הסעד, טיפול בנזקקים התשמ"ו 1986.

קישור לתקנון עבודה סוציאלית – תע"ס

תע"ס - פרק 5 - טיפול בנכים

תע"ס - פרק 6 - טיפול בעיוורים

תע"ס - פרק 10 - טיפול באוטיסטים

תע"ס - פרק 14 - טיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית

 

קישור למחלקות לשירותים חברתיים: חיפוש כתובות וטלפונים של מחלקות באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 

תיקון לחוק,  חוק להחלפת המונח מפגר (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017 , קבע כי יוחלף השימוש במונחים "מפגר" ו-"פיגור" על הטיותיהם השונות, במונחים "אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית" ו-"מוגבלות שכלית התפתחותית" בהתאמה.

בהצעת החוק שקדמה לאישור החוק, נכתב כי "התאמה לשונית זו אינה מתבקשת אך בשל התאמתה לזמננו וימינו אנו, אלא בעיקר בשל מחויבותנו הן כפרטים והן כחברה כלפי כבודו של אדם, באשר הוא, ועל מנת שעקרונות היסוד הנזכרים לעיל, יקבלו ביטוי ראוי והולם ולא יישארו מן השפה ולחוץ".

 

קישור לחוק להחלפת המונח מפגר (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017

מאמריםחוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ״ב–2022
מאמריםחוק המועצה לגיל הרך, התשע״ז–2017
מאמריםחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998
 • מוגבלויות:

  מוגבלות שכלית התפתחותית

 • נושאים:

  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע