מאגר הידע

חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 47), התשע"ו-2016

עריכה: טובה אליאסף - מידענית, מנהלת ספרייה ומרכז הידע, בית איזי שפירא

2019

תיקון זה לחוק הגנת הצרכן מאריך את התקופה שבה עולים חדשים, אזרחים ותיקים שמלאו להם 65 שנים או אנשים עם מוגבלות יוכלו לבטל עסקה ברוכלות או עסקת מכר מרחוק לארבעה חודשים, במקום 14 ימים הקבועים בחוק כיום.
העוסק מצדו יהיה רשאי לדרוש מצרכן להציג בפניו תעודה להוכחת זכאותו.
אדם עם מוגבלות יציג תעודה (או ישלח עותק) המעידה על כך שהוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, ושניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות. העוסק לא יוכל לדרוש מאותו צרכן הוכחה נוספת.
במקרה של הפרה בית המשפט יהיה רשאי לפסוק פיצויים שאינם תלויים בנזק שנגרם לצרכן כתוצאה מההפרה, עד לסכום של 10,000 שקלים חדשים.

בתוספת החמישית לתיקון זה של החוק הגנת הצרכן מוצגת רשימת התעודות והאישורים לפיהם זכאי אדם עם מוגבלות להארכת תקופת האפשרות לבטל עסקה:

 1. תעודה המעידה על נכות או אישור זכאות לקצבה בשל מוגבלות שניתנו לצרכן על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 2. תעודה המעידה על נכות שניתנה לצרכן לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט–1959 [נוסח משולב].
 3. החלטת ועדת אבחון לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט–1969 , בדבר היותו של אדם מפגר.
 4. אישור זכאות, לרבות זכאות חלקית, לקבלת שירותי תמיכה לתקשורת, שניתן בהתאם לתע"ס כהגדרתן בתקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), התשמ"ו–1986.
 5. תעודת עיוור או לקוי ראיה שניתנה בהתאם לתע"ס.
 6. אישור על הכרה של השירות לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה והשירותים החברתיים שניתנה בהתאם לתע"ס.

 

קישור לחוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 47), התשע"ו-2016

מידע רחב על ביטול עסקת מכר מרחוק מאתר כל זכות

מידע על הארכת המועד לביטול עסקה לאנשים עם מוגבלויות ואוכלוסיות מוחלשות מאתר המועצה הישראלית לצרכנות

מאמריםחוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשפ״ב–2022
מאמריםחוק המועצה לגיל הרך, התשע״ז–2017
מאמריםחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998
 • מוגבלויות:

  כלל המוגבלויות

 • נושאים:

  אמנה, חקיקה וזכויות - חקיקה

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע