מאגר הידע

אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

עריכה: טובה אליאסף - מידענית, מנהלת ספרייה ומרכז הידע, בית איזי שפירא

2019

הָאֲמָנָה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות נועדה להגן על זכויותיהם וכבודם של אנשים עם מוגבלות.
בסיס הָאֲמָנָה הינו הכרתן של האומות באֲמָנוֹת בינלאומיות קיימות בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, זכויות אזרחיות ופוליטיות ועוד, וכי חרף מגוון אֲמָנוֹת, הצהרות והתחייבויות אלה, ממשיכים אנשים עם מוגבלויות להיתקל במחסומים בפני השתתפותם בחברה כשווים ובהפרות של זכויות האדם שלהם בכל רחבי תבל. בהיותן משוכנעות כי אֲמָנָה בינלאומית מקיפה ומשולבת לקידום זכויותיהם וכבודם של אנשים עם מוגבלויות ולהגנה על אלה, תתרום תרומה משמעותית לתיקון ההפליה וההדרה החברתית העמוקה של אנשים עם מוגבלויות ולקידום השתתפותם בתחומים האזרחי, הפוליטי, הכלכלי, החברתי והתרבותי, תוך מתן הזדמנויות שוות, הן במדינות מתפתחות והן במדינות מפותחות, נוסחה הָאֲמָנָה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות.

מטרת הָאֲמָנָה היא לקדם את יכולתם של כל האנשים עם מוגבלויות למצות את זכויות האדם וחירויות היסוד ככל אדם אחר. אנשים עם מוגבלויות כוללים אנשים עם לקויות גופניות, נפשיות, שכליות או חושיות, ארוכות טווח, אשר כתוצאה מיחסי גומלין עם מחסומים שונים, עלולה להימנע השתתפותם המלאה והמועילה בחברה, בשוויון עם אחרים.

הָאֲמָנָה קובעת סטנדרטים של שוויון, השתתפות מלאה, הכללה והשתלבות בחברה, ביצוע התאמות, וקבלת החלטות על ידי האדם עצמו. הסטנדרטים הללו חלים על פי הָאֲמָנָה בתחומי החיים השונים: חינוך, מגורים בקהילה, בריאות ושיקום, נגישות, הכרה בכשרות משפטית, משפחה והורות, נגישות למערכת המשפט, תעסוקה ועוד.

הָאֲמָנָה מתייחסת לילדים עם מוגבלויות וקובעת כי על המדינות להבטיח כי תהא להם גישה שווה להשתתפות, עם ילדים אחרים, בפעילויות משחק, נופש, פנאי וספורט, לרבות פעילויות אלה במערכת החינוך, וכן עליהן להבטיח לילדים עם מוגבלויות הנאה מלאה ושווה מכל זכויות האדם וחירויות היסוד, בשוויון עם ילדים אחרים.

האֲמנה היא חלק מהמגמה העולמית לשינוי התפיסה של אנשים עם מוגבלות כאובייקטים של צדקה, טיפול רפואי והגנה סוציאלית, למודל המבוסס על זכויות ולהבנה כי הם חברים מלאים ושווים בחברה, ובעלי זכויות ככל אדם.

הָאֲמָנָה אומצה בעצרת הכללית של האומות המאוחדות ב- 13 בדצמבר 2006 ונפתחה לחתימה
ב-30 במרץ 2007. בעקבות אשרורה על ידי עשרים מדינות, נכנסה הָאֲמָנָה לתוקף ב-3 במאי 2008.

מדינת ישראל חתמה על הָאֲמָנָה ב-30 במרץ 2007 ואשררה אותה ב-28 בספטמבר 2012,
תוך שהיא מביעה את הסתייגותה ביחס להוראות המתייחסות לנישואין, במידה שדיני המעמד האישי, המחייבים את הקהילות הדתיות השונות בישראל, אינם תואמים הוראות אלה.

אשרור הָאֲמָנָה מחייב את המדינות שהן צדדים לַאֲמָנָה:
1. לייעד גורם מְרַכֵּז פנים-ממשלתי אחד או יותר לעניינים הקשורים ליישום הָאֲמָנָה, וכן לשקול הקמת מנגנון תיאום בתוך הממשלה כדי לקדם פעילות קשורה במגזרים שונים וברמות שונות.
2. להקים גורם עצמאי כדי לקדם את הָאֲמָנָה, להגן עליה ולפקח על יישומה.
3. לוודא כי החברה האזרחית ובפרט אנשים עם מוגבלות וארגוניהם יהיו מעורבים בתהליך הפיקוח וישתתפו בו.

עם אשרור הָאֲמָנָה על ידי מדינת ישראל:
1. המדינה מחויבת ליישם את הָאֲמָנָה ולהתאים את החקיקה לנורמות הקבועות בה.
2. בקביעותיהם על בתי המשפט להעדיף פרשנות התואמת את האמור בָּאֲמָנָה.
3. מדינת ישראל מחויבת לדווח לאו”ם כיצד מיושמת הָאֲמָנָה והסטנדרטים הקבועים בה, בתחומי החיים השונים.

ממשלת ישראל החליטה כי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשמש כמסגרת לקידום הָאֲמָנָה, הגנה עליה ופיקוח על יישומה.

אין באשרור הָאֲמָנָה על ידי ממשלת ישראל כדי להפכה לחוק ישראלי. האשרור מחייב את המדינה לקיים את הוראותיה של הָאֲמָנָה ולהתאים אליהן את חוקי המדינה. הואיל וְהָאֲמָנָה אינה בגדר חוק ישראלי, לא ניתן לאכוף באופן ישיר את קיום הוראותיה  בבתי המשפט. הָאֲמָנָה משמשת עבור בתי המשפט כמקור פרשני בפסיקותיהם. האֲמנה מביעה את הבסיס הרעיוני והמהות של החקיקה למען אנשים וילדים עם מוגבלות במדינת ישראל.

קישור לאמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות מאתר משרד המשפטים, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

קישור לנוסח האמנה בעברית באתר משרד המשפטים, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

קישור לנוסח משולב של האמנה בעברית ובערבית

קישור ל"אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות: מדריך לציבור" - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

קישור למדריך לציבור לאמנה בפישוט לשוני

קישור לגרסה קולית למדריך בפישוט לשוני על אמנת האו"ם

קישור ל - Convention on the Rights of Persons with Disabilities באתר האו"ם

קישור לאתר האו"ם אודות האמנה ובו האמנה בשפות שונות, שפות סימנים, ופישוט לשוני באנגלית ועוד.

קישור לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

קישור למידע מורחב על האֲמנה – מרכז מינרבה לזכויות האדם, האוניברסיטה העברית בירושלים

קישור למפת האמנה - CRPD and Optional Protocol Signatures and Ratifications 

קישור לעידכון המדינות שחתמו ואישררו את האמנה

 

בית איזי שפירא, יחד עם ארגון בזכות, הקים פורום ארגונים לקידום וליישום האֲמנה הבינלאומית בישראל. הפורום פעיל מול משרדי הממשלה, חברי הכנסת וכלל החברה האזרחית.

קישור לדף הפייסבוק של הפורום

 

ביבליוגרפיה

מאגר מידע, מרכז מינרבה לזכויות האדם - https://tinyurl.com/y22ede7t

משרד המשפטים - http://www.justice.gov.il/

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות -  http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/Pages/default.aspx

United Nations – Treaty Collection. CHAPTER IV HUMAN RIGHTS Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 16/6/2019, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_en

מאמריםשולחן עגול בנושא האמנה בדבר זכויותיהם
של אנשים עם מוגבלות
וובינרים והרצאותתו תקן ליישום האמנה לשוויון זכויות על ידי נותני שירותים באירופה – EQUASS
מאמריםהזכות לספורט בראי האמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות
 • מוגבלויות:

  כלל המוגבלויות

 • נושאים:

  אמנה, חקיקה וזכויות - אֲמָנוֹת בינלאומיות

 • מילות מפתח:

 • קהלים:

  הקהל הרחב, קהל מקצועי

 • לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר :

   09-7701218


   הדפסה

 מאגר הידע