שירות ממוקד-אדם בטיפולים דנטליים לאנשים עם מוגבלות - פברואר

בית איזי שפירא | מרפאת השיניים שירות ממוקד־אדם בטיפולים דנטליים לאנשים עם מוגבלות מודל עבודה

מרפאת השיניים בית איזי שפירא שירות ממוקד־אדם בטיפולים דנטליים לאנשים עם מוגבלות מודל עבודה

כתיבה ותוכן מקצועי ד"ר שלהב מלמוד, מנהלת מקצועית מרפאת השיניים הדסה גרנות, מנהלת מרפאת השיניים בשיתוף צוות מרפאת השיניים וצוות רב־תחומי בבית איזי שפירא ניהול ידע, הבנייה ועריכה ד"ר בנימין הוזמי וגב' ליטל שני מידענות גב' טובה אליאסף יחידת ניהול משאבי הידע בבית איזי שפירא עריכה לשונית: דורון שפר עיצוב גרפי: מבט. עיצוב. שינוי. | עיניים גדולות הפקה: ניו יורק ניו יורק (ישראל) בע״מ המדריך נכתב במסגרת תכנית הנגשת השירות הרפואי של בית איזי שפירא בשיתוף קרן עזריאלי This model was written as part of Beit Issie Shapiro’s accessible healthcare program, in partnership with The Azrieli Foundation כל הזכויות שמורות לבית איזי שפירא - מוציאים לאור © אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל. 2021 נובמבר

מדריך זה לטיפול דנטלי באנשים עם מוגבלות הוקדש על-ידי משפחות קושיצקי, גיטלר וגולדשטיין כמורשת חיה לזכרה של אהובתנו ד"ר סלסט מסעודה־ג'ייקובס ז"ל אשר היתה רופאת שיניים מסורה ונפש יקרה. This dental care model for people with disabilities was dedicated by the Koschitzky, Gitler and Goldstein families as a living legacy for years to come in loving memory of Dr Celeste Massouda-Jacobs z”l a devoted dentist and a beautiful soul.

תוכן עניינים 9  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� תקציר מנהלים 13  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� הקדמה 13 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� רקע 14 ���������������������������������������������������������������� מרפאת השיניים בבית איזי שפירא 14 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� חזון וייעוד 15 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� תפיסה ערכית 16 ���������������������������������������������������������������������������������� הכשרת צוות המרפאה והדרכתו 16 ��������������������������������������������������������������������������������������� השירותים הניתנים במרפאה 18 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� נגישות המרפאה 19 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� מרפאת תאגיד 19 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� פיתוח ידע והפצתו 19 ��������������������������������������������������� מודל העבודה לשירות דנטלי ממוקד־אדם - מאפייני הלקות, צרכים דנטליים, אתגרים מבוא תיאורטי | חלק א' 21  ���������������������������������������� ייחודיים ודרכי התערבות בקרב אנשים עם מוגבלות 21 ������������������������������������������������������������������������������������ הספקטרום האוטיסטי 21 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� מאפייני הלקות 22 ��������������������������������������������������������������������������� מאפיינים וצרכים דנטליים ייחודיים 24 ������������������������������������������������������������������������������� אתגרים ייחודיים ודרכי התערבות 25 ������������������������������������������������������������������������ מוגבלות שכלית התפתחותית 25 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� מאפייני הלקות 27 ��������������������������������������������������������������������������� מאפיינים וצרכים דנטליים ייחודיים 28 ������������������������������������������������������������������������������� אתגרים ייחודיים ודרכי התערבות 29 �������������������������������������������������������������������������������������������������� מוגבלות פיזית 29 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� מאפייני הלקות

29 ��������������������������������������������������������������������������� מאפיינים וצרכים דנטליים ייחודיים 31 ������������������������������������������������������������������������������� אתגרים ייחודיים ודרכי התערבות 31 �����������������������������������������������������������������������������������������������) דמנציה (שיטיון 31 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� מאפייני הלקות 32 ���������������������������������������������������������������������������� מאפיינים וצרכים דנטליים ייחודיים 33 �������������������������������������������������������������������������������� אתגרים ייחודיים ודרכי התערבות 35 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� מתמודדי נפש 35 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� מאפייני הלקות 35 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� מאפיינים דנטליים 36 ������������������������������������������������������������������������������� אתגרים ייחודיים ודרכי התערבות 39  ������������������������������������ תיאור ואפיון מודל העבודה במרפאת השיניים | חלק ב' 39 ������������������������������������������������������������������������������������� תרשים מרכיבי המודל 40 ������������������������������������������������������������������������������������������ שירות ממוקד־אדם 41 ���������������������������������������������������������������������������������������� טיפול דנטלי מותאם 43 ���������������������������������������������������������������������������������������������� גישה רב־תחומית 45  ������������������������������� - היבטים מעשיים ותהליך עבודה הפעלת המודל | חלק ג' 46 ��������������������������������������������������� תרשים תהליך העבודה במרפאת השיניים 47 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� הכנה לטיפול 47 �������������������������������������������������������������������������������������� קבלת פנייה ותישאול ראשוני 49 ������������������������������������� התאמת הצוות המטפל למקבל השירות והסטינג הטיפולי 50 ����������������������������������������������������������������������������������� פעולות הכנה לתהליך הטיפולי 51 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� מהלך הטיפול 51 ���������������������������������������������������������������������� מפגש ראשון במרפאה, בדיקה והערכה 52 ��������������������������������������������������������������������������������������� מפגשי הסתגלות לפי הצורך 54 ���������������������������������������������������������������������������� קביעת תוכנית טיפול ודרכי יישומה 55 ���������������������������������������� הפנייה להתייעצות עם מומחים רלבנטיים במידת הצורך

55 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� שימוש בעזרים 60 ���������������������������������������������������������������������������������������� שימוש באמצעים תרופתיים 62 ������������������������������������������������������������������������������������������ פעולות הכנה למפגש הבא 63 ����������������������������������������������������� סיום הטיפול, מעקב וטיפולים תקופתיים 63 ������������������������������������������������������������������������������ תיעוד ולמידה מהצלחות ואתגרים מניעה ומעקב - עידוד רפואה מונעת, הדרכה לצחצוח נכון 65 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ וטיפולים תקופתיים 67  ����������������������������������������������������������������� התערבות בגישה רב־תחומית | חלק ד' 67 ������������������������������� תקשורת וקלינאות תקשורת בתהליך הטיפול הדנטלי 67 ������������������������������������������������������������������������������������������ תקשורת בתהליך הטיפולי 69 ���������������������������������������������������������������������� קלינאות תקשורת וטכנולוגיה מסייעת 72 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ריפוי בעיסוק 76 ������������������������������������������� ניתוח התנהגות וטכניקות לתמיכה התנהגותית 80 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� דרמה־תרפיה -המרכיב האנושי בטיפול דנטלי מותאם | חלק ה' 83  ���������������������������������������������������������������������� בעלי תפקידים והכשרתם 83 �������������������������������������������������������������������������������������������������� בעלי תפקידים 83 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� מנהל מקצועי 84 ������������������������������������������������������������������������������������������������� מנהל אדמיניסטרטיבי 86 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� צוות מנהלי 87 ��������������������������������������������������������� ) צוות מקצועי (רופאי שיניים, שינניות וסייעות 88 ������������������������������������������������������������������ הכשרת הצוות המקצועי והמנהלי 88 ����������������� הצוות המנהלי - הקניית ידע בתחום המוגבלויות וטיפול דנטלי מותאם הצוות המקצועי - הקניית ידע תיאורטי ומעשי בתחום המוגבלויות 88 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� וטיפול דנטלי מותאם 89 ������������������ הטמעת גישת שירות ממוקד־אדם בקרב צוות נותני השירות במרפאה

91  ���������������������������������������������������� היבטים אתיים בטיפול דנטלי מותאם | חלק ו' 97  �������������������������������������������������� סקר שביעות רצון עם מקבלי השירות | חלק ז' 99  ����������������������������������������������������������������������������������������������������� סיכום והמלצות 101  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� מקורות 109  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� נספחים 110 �������������������������������������������������������������������������������� - שאלון בריאות 1 נספח 113 ����������������������������������������������������������������������" - שאלון "נעים להכיר 2 נספח I  �����������Executive Summary | Person -Centered Dental Care Model

9 תקציר מנהלים טיפולי שיניים משרתים צרכים רבים ועיקרם צרכים פונקציונליים (יכולת לעיסה), פונטיים (יכולת להגות צלילים בצורה נכונה וברורה) ואסתטיים (חזות). קבלת שירות רפואי, ובכלל זה שירותי רפואת שיניים, באיכות גבוהה ובהתאמה לצורכי המטופל עומדת במרכז חייו של כל אדם כמדד המשפיע רבות על איכות חייו ובריאותו. הממד הפונקציונלי הוא יום־ יומי ונדרש לטפל בו כצורך קיומי המשפיע על מידת עצמאותו של האדם. הממד הפונטי מאפשר תקשורת תקינה עם הסביבה. הממד האסתטי משליך רבות על דימוי עצמי, ביטחון והשתלבות תקינה בחברה. למרות זאת, בעבר וגם כיום מורגש חסר משמעותי במרפאות שיניים קהילתיות שביכולתן להעניק שירות מותאם, העונה לצרכים ייחודיים של אנשים עם מוגבלות. החשיפה לתחום המוגבלויות בקרב הקהילה המקצועית מצומצמת כיוון שבתי הספר לרפואת שיניים אינם כוללים בהכשרה הבסיסית ידע מספק לצורך מתן טיפול דנטלי מותאם לאנשים עם מוגבלות. על רקע החוסר המשמעותי במתן שירותי רפואת שיניים לאנשים עם מוגבלות בקהילה מרפאת השיניים בבית איזי שפירא. מרפאה זו הוקמה מתוך האמונה 1989 הוקמה בשנת כי לאנשים עם מוגבלות ישנה זכות לקבלת שירות דנטלי בקהילה ברמה ובאיכות גבוהה, בדיוק כמו לאנשים ללא מוגבלות. כל זאת מתוך הכרה במאפיינים ובצרכים הייחודיים של אנשים עם מוגבלות והבנה כי נדרש ידע ייחודי על מנת לתת להם מענה מותאם, ראוי ואיכותי. על בסיס הניסיון והתובנות שנרכשו לאורך השנים, התגבש והתבסס מודל עבודה מקיף שנות פעילות המרפאה. המודל המוצג במסמך זה - 'שירות 30 ־ ומעמיק אשר פותח במשך כ ממוקד־אדם בטיפולים דנטליים לאנשים עם מוגבלות' - מתאפיין בשלושה מרכיבים מרכזיים: 1 . - תפיסה ערכית הרואה במטופל אדם הפונה לקבלת שירות ומניחה שירות ממוקד־אדם כי האדם הוא "מומחה לחייו". מכאן חשוב שיהיה שותף מלא ובוחר לתהליך הטיפול ) כולל גישה אמפתית, Rogers, 1951( במגבלות יכולותיו. מודל התערבות ממוקד־אדם אמינות וכנות והיעדר גישה שיפוטית, כך גם בהתייחס לאנשים עם מוגבלות (הוזמי ). שירות ברוח ערכים אלו מתורגם לפרקטיקה הנהוגה במרפאת השיניים 2019 , ונסים ולעקרונות המנחים את צוות המרפאה בהענקת השירות. 2 . - טיפול דנטלי המכוון להסרת חסמים במפגש עם מקבל שירות עם טיפול דנטלי מותאם מוגבלות, הנובעים ממאפייני הלקות, אתגרים ייחודיים וצרכיו האישיים של המטופל. אנו

10 פועלים להסרת חסמים אלו על מנת לגייס את מקבל השירות לשיתוף פעולה בקבלת שירות דנטלי ועל מנת שנוכל לסייע לו באופן מיטבי מבלי להזדקק לטיפול בהרדמה כללית. מרכיב זה כולל היכרות מעמיקה עם מאפייני הלקויות, הבנת מאפיינים וצרכים דנטליים ייחודיים של כל לקות, מודעות לאתגרים ייחודיים והתאמת דרכי התערבות. תהליך זה של הסרת חסמים על מנת לאפשר שירות רפואי מונגש מותאם לכל אדם עם מוגבלות פותח בבית איזי שפירא בהרחבה במסגרת פרויקט "נגישות השירות הרפואי .)2020 , לאנשים עם מוגבלות" (נסים 3 . - שימוש בעקרונות רב־תחומיים על מנת לאפשר יצירת קשר הדרגתי גישה רב־תחומית עם מקבל השירות תוך־כדי הבנת קשייו והתמודדויותיו הנובעים מהמוגבלות והתייחסות אליהם עד להשגת שיתוף פעולה. לאנשים עם מוגבלות קיימים לעיתים חסמים וקשיים המשפיעים על יכולתם לקבל את הטיפול הדנטלי שלו הם זקוקים, כדוגמת רגישות חושית, חרדה, חשש מסביבה לא מוכרת או מעזרים רפואיים שבהם נעשה שימוש במהלך הטיפול ועוד. חסמים אלו עלולים להוביל להתנגדות לטיפול ולחוסר שיתוף פעולה מצד המטופל. על מנת להסיר את החסמים והקשיים שמקבל השירות מתמודד עמם, אנו נעזרים בתחומי ידע מגוונים - ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת וניתוח התנהגות, הכולל טכניקות לתמיכה התנהגותית ברפואת שיניים. כל אלה מאפשרים הסתגלות וכניסה הדרגתית לטיפול. המדריך מציג את הרקע להקמת מרפאת השיניים בבית איזי שפירא, מאפייניה ומודל העבודה שהתפתח במסגרתה. בחלק הראשון במדריך זה נסקור תיאורטית בהרחבה מאפייני לקויות שונות שלגביהן הצטבר ניסיון קליני רב במרפאתנו (ספקטרום אוטיסטי, מוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות פיזית, דמנציה, מתמודדי נפש). בחלק זה מתוארים הצרכים הדנטליים, אתגרים ייחודיים ודרכי התערבות ביחס לאותן לקויות. החלק השני במדריך זה מתאר ומאפיין את מרכיבי המודל שעיקרם הוצג לעיל. החלק השלישי מעמיק את ההתייחסות להפעלת המודל ומפרט את עקרונות העבודה והפרקטיקה המנחים את עבודת מרפאת השיניים החל מרגע קבלת הפנייה למרפאה ועד לסיום הטיפול. הפרקטיקה כוללת התערבות בגישה רב־תחומית, הכוללת התייחסות לתקשורת וקלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, ניתוח התנהגות וטכניקות לתמיכה התנהגותית ודרמה־תרפיה. תיאור הגישה הרב־תחומית מוצג בחלק הרביעי במדריך מטעמי נוחות אך רלבנטי לכל שלבי הטיפול. החלק החמישי במדריך מתייחס למכלול בעלי התפקידים במרפאה מונגשת והכשרתם. זאת מתוך ההבנה כי שירות דנטלי ממוקד־אדם מושתת על צוות רב־מקצועי הבקיא בעקרונות העבודה למתן שירות ברוח זו ובערכים שעליהם מושתתות התפיסה המקצועית והפרקטיקה.

11 חלק נוסף שמצאנו לנכון לכלול במדריך (החלק השישי) מתייחס להיבטים אתיים בטיפול דנטלי מותאם וזאת בשל המציאות המייחדת טיפול באנשים עם מוגבלות. מקבלי שירות רבים זקוקים לעזרה בקבלת החלטות ובמקרים רבים מתקשים לקבל החלטות בעבור עצמם או להבין את המידע הנמסר להם. במקרים אלו נדרשת הסדרה משפטית של גורם מייצג, המוסמך לקבל החלטות בעבורם ולתת הסכמה לקבלת הטיפול. חשוב להיות ערים למציאות זו, המעוררת לעיתים קרובות שאלות ודילמות אתיות. חלק זה במדריך מציף דילמות שכיחות ומציע דרכי התמודדות ההולמים ערכים חברתיים לצד שמירה על הוראות הדין וכללי האתיקה הרפואית. החלק השביעי החותם את המדריך מציג בקצרה תוצאות סקר שביעות רצון שערכה . ממצאי הסקר מלמדים על שביעות 2021 עד 2020 המרפאה עם מקבלי השירות בשנים רצון רבה מצד מקבלי השירות ומחזקים את צוות המרפאה להמשך מתן טיפול ברוח המודל ולדיוקו גם בשנים הבאות. מודל העבודה המיושם במרפאה בבית איזי שפירא מתעדכן ומתפתח בעודנו קשובים לצרכים משתנים של מקבלי השירות ופועלים להתאמת מענים. לאורך השנים פותחו כלים וגישות התערבות לצורך מתן השירותים במרפאה והפרקטיקה התרחבה והשתכללה, כפי שיתואר במדריך זה. מדריך זה נכתב מתוך מטרה לחולל שינוי ולשפר את איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות וזכותם הבסיסית לקבלת שירות באיכות גבוהה, המותאם לצרכיהם. כוונתו לעורר מודעות לצורך הקיים במתן שירות דנטלי מותאם לאנשים עם מוגבלות ולחשוף את הקהילה המקצועית וקובעי המדיניות למענה הייחודי שהתפתח במרפאתנו. כבר עתה רכיבים מן המודל נלמדים במסגרת לימודי רפואת שיניים בבית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב במטרה לחשוף את הסטודנטים לגישת ההתערבות הדנטלית המותאמת לצרכיהם של אנשים עם מוגבלות. תקוותנו היא כי הידע הרב, התובנות והכלים שפותחו במרפאתנו ואשר מתוארים במדריך זה יאפשרו את הרחבת המענה הדנטלי בעבור אנשים עם מוגבלות במרפאות פרטיות, בתי חולים ומרפאות המופעלות באמצעות קופות החולים בפריסה ארצית. חשוב לציין כי המודל המתואר במסמך זה פותח בהתאמה לאנשים עם מוגבלות אך לתפיסתנו יש בעקרונותיו והערכים המנחים אותו כדי לתרום רבות גם למתן שירות לאנשים ללא מוגבלות בכל מרפאת שיניים המעוניינת להעניק שירותים דנטליים ממוקדי־אדם לכל אדם. נציין כי המדריך נכתב בלשון זכר אך, כמובן, התוכן מתייחס לשני המינים כאחד.

13 הקדמה רקע מתושבי ישראל הם אנשים עם מוגבלות (נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 20%־ כ ), המשליכה על תפקודם והשתלבותם במרחב החברתי ובתחומי חיים רבים כמו 2020 השכלה, משפחה והתערות בקהילה. חלקם זקוקים לשירותים המותאמים לצרכיהם הייחודיים ובכלל זה שירותי בריאות ושירותי רפואת שיניים. ' שירותי רפואת השיניים בישראל לא היו נגישים פיזית וכלכלית 80־ עד לאמצע שנות ה בעבור מרבית האנשים עם מוגבלות. רובם נדרשו להגיע למרפאות רגילות לקבלת טיפול אצל צוות שלא הוכשר לטפל באנשים עם מוגבלות ולהתמודד עם המאפיינים והצרכים הייחודיים שלהם. הטיפול שניתן היה טיפול שיניים משמר ושיקום בסיסי וללא התייחסות למניעה והדרכה בתחום ההיגיינה האוראלית וטיפולים מונעים. נוסף על כך, הורים רבים דיווחו כי הם מתקשים למצוא מרפאות שבהן ילדיהם, אשר להם מוגבלות, יוכלו לקבל טיפול דנטלי. יש לציין כי בעבר וגם כיום בתי הספר לרפואת שיניים כמעט שאינם מספקים לסטודנטים שלהם הזדמנויות למידה הנוגעות לטיפול באנשים עם מוגבלות. בלימודי ההתמחויות השונות, למעט בהתמחות ברפואת שיניים לילדים או ברפואת הפה, אין כלל נגיעה לנושא חשוב זה. דבר זה מגביר את החסר בכוח אדם מיומן עם ניסיון בטיפול מותאם לאנשים עם מוגבלות. עקב הצורך במתן שירות מותאם לאנשים עם מוגבלות בקהילה, בסוף שנות השמונים הגו שני רופאי שיניים, ד"ר טרוור סגל וד"ר בריאן ברודי ז"ל, את רעיון הקמת מרפאת שיניים קהילתית המיועדת לטיפול באנשים עם מוגבלות. המרפאה הוקמה בבית איזי שפירא ביוזמתה של גב' נעמי סטוצ'ינר, מייסדת הארגון, והייתה לאחת המרפאות 1989 בשנת הקהילתיות הראשונות מסוג זה בארץ (שלא במסגרת בית חולים או בתוך מעון פנימייה). במהלך השנים הוקמו מרפאות שיניים מותאמות נוספות שמוקמו בעיקר במוסדות בעבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. מרפאות אלו (אשר מאז הופרטו על ידי המדינה) משרתות בעיקר אנשים שזכו להכרה של מנהל המוגבלויות במשרד הרווחה. הקמת המרפאה בבית איזי שפירא הושתתה על העקרונות של גישת שירות ממוקד־אדם ולפיה המטופל הוא מקבל שירות, הניתן בזכות ולא בחסד, והוא זכאי להתייחסות בינאישית ומקצועית מותאמת ומתוך כבוד, אמון ואמפתיה וזכאי להיות שותף פעיל ובעל יכולת בחירה בתהליך הטיפולי. גישה זו עלתה בקנה אחד עם השינויים שחלו בעשורים האחרונים במדיניות

14 החברתית בישראל וחקיקת חוקים המעגנים את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. בשנת " (חוק שוויון 1998 - נחקק בישראל "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח 1998 "זכויותיהם של אנשים ). לפי עיקרון היסוד הקבוע בחוק, 2018 , זכויות לאנשים עם מוגבלות עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על ההכרה בעקרון ), אך 1 (סעיף השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות" בחוק יש התייחסות מצומצמת לתחום הבריאות. אומצה ה"אמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות" בעצרת 2006 בדצמבר 13־ ב .2012 הכללית של האומות המאוחדות. מדינת ישראל אישררה את האמנה בספטמבר "מדינות שהן צדדים מכירות בכך באמנה עוסק בתחום הבריאות וקובע כי: 25 סעיף שלאנשים עם מוגבלויות הזכות ליהנות מרמת הבריאות הגבוהה ביותר האפשרית, ללא הפליה בשל מוגבלותם. מדינות שהן צדדים תנקוטנה את כל האמצעים ההולמים כדי להבטיח לאנשים עם מוגבלויות גישה לשירותי בריאות שהם תלויי־מגדר, לרבות .)2019 , (נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שיקום בריאותי. .." מדריך זה לשירות דנטלי מוכוון־אדם אוגד לתוכו את ניסיונה של מרפאת השיניים בבית שנות קיומה. זאת מתוך תקווה כי הפצת הידע המתועד בו תביא 32 איזי שפירא לאורך להשבחת הטיפול במרפאות קיימות בעבור אנשים עם מוגבלות ולהתאמתן של מרפאות שיניים באופן מרבי ומיטבי גם למקבלי שירות עם מוגבלות. מרפאת השיניים בבית איזי שפירא חזון וייעוד הרעיון שהוביל להקמת מרפאת השיניים בבית איזי שפירא נבע מן האמונה כי לאנשים עם מוגבלות הזכות לקבלת שירותי בריאות ברמה ובאיכות גבוהה ככל אדם אחר. כמו־כן מן הגישה המכירה במאפיינים ובצרכים הייחודיים של אנשים עם מוגבלות והצורך בידע ייחודי הנדרש כדי לתת להם מענה מותאם ראוי ואיכותי. מרפאת השיניים של בית איזי שפירא פועלת בקהילה למתן שירות דנטלי ממוקד־אדם, מקיף ומיטבי בעבור אנשים עם מוגבלות. ההנחה הערכית היא כי טיפול צריך להיות "עם" ולא "על". המרפאה פועלת לקידום טיפול דנטלי מותאם, נגיש ואיכותי לאנשים עם מוגבלות, הכולל מענה רחב ורב־מקצועי תחת קורת גג אחת. המרפאה משמשת כמרכז לפיתוח דרכי טיפול ייעודיות וחדשניות ומעודדת למידה ורכישת ידע וכלים בתחום רפואת השיניים בעבור אנשים עם מוגבלות. כל זאת לאור ערכים של כבוד האדם, בחירה, שוויון ומצוינות.

15 תפיסה ערכית הגישה הערכית והמקצועית במרפאת השיניים בבית איזי שפירא היא להימנע ככל האפשר מביצוע טיפולים בהרדמה כללית ותחת זאת להגביר השתתפות של מקבל השירות בעזרת הכלים הייחודיים שפותחו במרפאה ומיושמים בה. נוסף על ההשלכות הרפואיות הנלוות לטיפול דנטלי תחת הרדמה כללית, ישנם גם היבטים ערכיים הראויים להתייחסות ואשר תומכים בגישה הנהוגה במרפאה. גישת שירות ממוקד־אדם רואה במקבל השירות שותף אקטיבי בעל רצונות, רגישויות ובחירה. כל אלה אינם מתאפשרים במצבים של טיפול תחת הרדמה כללית. ברוח ערך השוויון המנחה את עבודתנו, כשם שאחוז המטופלים בהרדמה כללית באוכלוסייה הכללית נמוך יחסית, כך יש לשאוף להימנעות מרבית מטיפול בהרדמה כללית גם בקרב אנשים עם מוגבלות. אנו רואים בביטויים של התנהגות מאתגרת, העלולים לבוא לידי ביטוי במהלך הטיפול, שפה שבאמצעותה מנסה המטופל לדווח על רצונותיו, על תחושותיו ועל צרכיו. לפיכך, במקום לדכא ביטויים התנהגותיים אלה באמצעות הרדמה, הצוות מגלה גישה אמפתית המכוונת להתחקות אחר העדפותיו של המטופל ולהתאים באופן מיטבי מענים לצרכים ורצונות אלה. ניסיוננו מלמד כי תועלות רבות צומחות למטופל מגישה טיפולית זו וביניהן: • - השתתפות פעילה של מטופל בקבלת שירות דנטלי למידה והתמודדות עם אתגרים מהווה הזדמנות בעבורו ללמידת דרכי התמודדות עם קשיים ואתגרים וצמצום תלותו בתיווך חיצוני להרגעה ולהכוונה עצמית. • - כאשר המטופל חווה הצלחה ונוטל חלק פעיל ביישום הטיפול הדנטלי, למידה מהצלחות קיים סיכוי רב יותר לשיפור יכולת ההתמודדות שלו בטיפולים הבאים ובתחומי חיים נוספים. הצוות גם פועל על מנת לשקף לו את הצלחותיו הקודמות בטיפולים הבאים. • - מטופלים רבים המגיעים לקבלת שירות חווים בחיי היום־יום הגנת יתר הגברת בחירה מצד דמויות רבות בסביבתם. בעזרת שיתוף המטופל בתהליך הדנטלי אנו מעודדים אותו להביע את צרכיו ורצונותיו ומפחיתים את תלותו בסביבה. טיפול ממוקד־אדם דורש פניות של הצוות, זמן ומשאבים מתוך כוונה לאפשר למטופל להסתגל למרפאה, לצוות ולתהליך הטיפולי בעודו מודע ומשתתף באופן פעיל ככל האפשר. טיפולים בהרדמה כללית ייעשו במקרים שבהם ניכר כי זהו המוצא האחרון במתן שירות לטובת המטופל. ואכן, שיעור הטיפול בהרדמה כללית במרפאת השיניים בבית איזי שפירא עומד טיפולים בהרדמה כללית בקרב אנשים עם מוגבלויות במרפאות 50%־ לעומת כ 6%־ על כ .)Akpinar, 2019( אחרות בעולם

16 הכשרת צוות המרפאה והדרכתו אחד האתגרים הגדולים של מרפאת השיניים היה לפתח צוות בעל ידע מקצועי מתאים לטיפול באנשים עם מוגבלות. כיוון שכמעט לא קיימת הכשרה בתחום המוגבלויות במערכות ההכשרה הפורמליות, היה צורך לבצע את ההכשרה תוך־כדי עבודה ולאגום את הידע המצטבר על בסיס עבודת השדה. תורת העבודה המונחלת לצוות המרפאה צריכה להתייחס למטופל עצמו, למשפחתו ולמטפלים בו (הצוות התומך והמטפל ולעתים המסגרות שבהן הוא משתלב). התכנים המוצעים צריכים להתייחס לקטגוריות הבאות: • הכשרת מותאם: הקניית ידע תיאורטי ומעשי בתחום המוגבלויות וידע על טיפול דנטלי הצוות המקצועי בנושא המוגבלויות והכשרה מעמיקה בתחום הצרכים הדנטליים לצורך התאמת הטיפול הדנטלי, דרכי הטיפול והנגשת השירות. לצד ההכשרה התיאורטית של הצוות המקצועי ניתנת גם הדרכה מעשית הכוללת צפיות בטיפולים, דיונים קליניים והתנסות מודרכת. • הקניית ידע הטמעת גישת שירות ממוקד־אדם בקרב צוות נותני השירות במרפאה: ומושגי יסוד רלבנטיים בתחום שירות ממוקד־אדם הממקם את מקבל השירות, רגשותיו וצרכיו במרכז ונעשה בגישה אמפתית, ללא שיפוטיות תוך־כדי אמינות וכנות. נוסף על כך, מתן כלים להתנהלות שוטפת התואמת גישה ערכית זו. מושם דגש על איכות השירות והתקשורת עם מקבל השירות והתאמת מענים מגוונים למקבל השירות. השירותים הניתנים במרפאה המרפאה עוסקת בחמישה תחומים עיקריים: 1 . הדרכה והקניית הרגלי היגיינה נכונים: צוות המרפאה מייחס חשיבות עליונה לחינוך לבריאות הפה והשיניים, תזונה נכונה ומאוזנת ומניעת היווצרות מחלות כגון עששת ומחלות חניכיים. גישת העבודה היא יזומה של מניעה באמצעות הדרכה ואיתור מוקדם. זאת כדי למנוע התפתחות של בעיות דנטליות והגעה מאוחרת לטיפול, שתתבטא בכאב ועלולה להיות קשה יותר לטיפול. על כן, צוות המרפאה מעודד את מקבלי השירות להגיע בצורה סדירה לבדיקה וצילומים חודשים). 3-4 בכל שנה ולטיפולי הסרת אבנית לפי הצורך (לעיתים נדרש טיפול בכל רופאי השיניים והשינניות במרפאתנו מקפידים לתת הדרכה מותאמת לצחצוח שיניים נכון ואפקטיבי ובמקרים מסוימים הנחיות תזונה מותאמות.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3NQ==