DG13802ג’ין יודס – מנכלי”ת

MSW–  בתכנון ומנהל, אוניברסיטת בר אילן.

מינואר 2006 – מנכ”לית בית איזי שפירא.

2006-1993 – סמנכ”לית מקצועית ומ”מ מנכ”לית בית איזי שפירא. 

1993-1981 – מנהלת המדור לעבודה קהילתית בעיריית הוד השרון.

מרצה במכללת בית-ברל ובאוניברסיטת בר-אילן (מכון ברוקדייל). הובילת מרכזי למידה לסטודנטים לעבודה סוציאלית באוניברסיטת
בר-אילן. ייעוץ ארגוני בתעשייה.

1979-1977 – עובדת סוציאלית-קהילתית בעיריית הרצליה.